Make your own free website on Tripod.com
หน้าหลัก
  การทำงานของหู
ส่วนประกอบของหู
+หูชั้นนอก
+หูชั้นกลาง
+หูชั้นใน
การดูแล-ป้องกัน
 
 
 
 

 

ส่วนประกอบของหู

เพื่อที่จะให้สามารถเข้าใจถึง หูกับการได้ยิน จึงขอกล่าวถึงอวัยวะต่างๆ ของหูดังนี้ หู ประกอบด้วยกัน 3 ส่วน คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลางและหูชั้นใน เสียงที่รับจากหูชั้น นอกจะผ่านเข้าสู่หูชั้นกลางแล้วส่งต่อไปยังหูชั้นใน ซึ่งจะทำหน้าที่แปลง สัญญาณ คลื่นเสียงเป็นสัญญาณทางกระแสไฟฟ้า เพื่อส่งต่อตามเส้นประสาทการได้ยินเข้าสู่ สมองในที่สุด
 

 

 
 

  © Copyright 2004.