Make your own free website on Tripod.com
หน้าหลัก
  การทำงานของหู
ส่วนประกอบของหู
+หูชั้นนอก
+หูชั้นกลาง
+หูชั้นใน
การดูแล-ป้องกัน
 
 
 
 

 

หูชั้นกลาง ( The mid dle ear )

 
หูชั้นกลางเป็นส่วนที่ต่อมาจากหูชั้นนอก โดยเริ่มจากแก้วหูเข้าไปในช่องว่าง ซึ่งบรรจุด้วยกระดูก นำเสียง ซึ่งติดต่อไปกับหูชั้นใน กระดูกนำเสียงมีอยู่ 3 อันคือ กระดูกฆ้อน (malleus) กระดูกทั่ง (incus) และกระดูกโกลน (stapes) ทั้งสามอันนี้จะติดต่อกัน โดยที่กระดูกฆ้อนจะติดกับแก้วหู และกระดูกโกลนติดต่อไปกับหูชั้นใน เสียงที่ผ่านเข้ามากระทบแก้วหูก็จะส่งแรงกระเทือนต่อไปที่กระดูกฆ้อน กระดูกทั่ง และ กระดูก โกลน จากนั้นก็จะเข้าสู่ชั้นในผ่านรอยเชื่อมต่อระหว่างกระดูกโกลนและหูชั้นใน ซึ่งเรียกว่า oval window ภายในหูชั้นกลางยังมีท่อเล็กๆ ซึ่งเชื่อมต่อหูชั้นกลางกับโพรงอากาศ หลังโพรงจมูกในคอ ท่อนี้มี ชื่อว่า eustachian tube ทำหน้าที่ในการปรับความดันอากาศในช่องหูชั้นกลาง ู

 

 
 

  © Copyright 2004.